Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden CURA Groep

Evenementen/bijeenkomsten – bezoekers.

Artikel 1: Definities.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanmelden: het aanmelden van Bezoeker op de website van de Masterclass BHV van de CURA Groep om gebruik te kunnen maken van de Dienst;
 • Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van de CURA Groep evenementen/bijeenkomsten – bezoekers;
 • Dienst: de mogelijkheid om, al dan niet tegen betaling, fysieke en/of digitale evenementen (o.a. Masterclass BHV) en bijeenkomsten (o.a. seminars) bij te wonen/volgen;
 • Bezoeker: natuurlijk persoon, rechtspersoon of een overheidsorganisatie, die gebruikmaakt van de Dienst;
 • DE CURA Groep: CURA Advies en Training & AAS Veiligheid
 • Overeenkomst: overeenkomst tussen DE CURA Groep en Bezoeker;
 • Portal: website van de Masterclass BHV, waarop Bezoeker zich kan aanmelden voor de Dienst;
 • Website: masterclass-bhv.nl .

 

Artikel 2: Toepasselijkheid.

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, die de CURA Groep sluit met betrekking tot de Dienst.
 • Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van een wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De CURA Groep en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst.

 • De overeenkomst met Bezoeker komt tot stand nadat de CURA Groep de aanmelding van Bezoeker heeft aanvaard. De aanvaarding door de CURA Groep vindt standaard per e-mail plaats.
 • Als de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, is Bezoeker zelf verantwoordelijk voor het opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie. De CURA Groep is niet verplicht om de eventueel gearchiveerde overeenkomst voor bezoeker toegankelijk te houden.

 

Artikel 4: Duur van de overeenkomst.

 • De overeenkomst eindigt van rechtswege na het bezoeken/volgen van of deelnemen aan het (digitaal) evenement of de bijeenkomst.

 

Artikel 5: Betaling.

 • Bezoeker is geen entreekosten verschuldigd voor het bezoeken van of deelnemen aan een (digitaal) evenement of bijeenkomst, tenzij anders is overeengekomen of aangekondigd.
 • Indien er wel kosten verschuldigd zijn, geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum op een door De CURA Groep aangewezen rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Op het verschuldigde bedrag is 21% btw van toepassing.

 

Artikel 6: Annulering.

 • Bezoeker dient zijn/haar aanmelding per email info@masterclass-bhv.nl te annuleren. De annulering wordt door De CURA Groep per e-mail bevestigd.
 • Voor evenementen/bijeenkomsten waarvoor een betaling verschuldigd is, geldt het volgende. Bij annulering vanaf vijf werkdagen voor aanvang seminar of op de dag van het seminar zelf, is deelnemer het volledige deelnemersbedrag verschuldigd. Voor de bepaling van het moment van annulering is de datum van ontvangst van het bericht van annulering beslissend.
 • Voor evenementen/bijeenkomsten waarvoor geen betaling verschuldigd is, geldt dat bezoekers hun aanmelding tot een week van tevoren (5 werkdagen) kosteloos kunnen annuleren en is het eerste lid van toepassing. Bij een annulering binnen een week wordt er €85,- in rekening gebracht.
 • Het niet verschijnen op het seminar zonder voorafgaande annulering wordt gelijkgesteld aan annulering op de dag van het seminar.
 • Indien Bezoeker niet in staat is om zelf het evenement of de bijeenkomst bij te wonen, is Bezoeker bevoegd een vervanger aan het evenement/de bijeenkomst te laten deelnemen.
 • De CURA Groep behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname het evenement/de bijeenkomst te annuleren tot vijf werkdagen voor de geplande datum voor het evenement/de bijeenkomst zonder dat De CURA Groep gehouden is tot enige schadevergoeding. Bezoeker dan wel de vervanger ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien mogelijk wordt bezoeker een passend alternatief geboden. Als deelnemer hiervan gebruikmaakt wordt het deelnemersbedrag niet terugbetaald.

 

Artikel 7: Overmacht.

 • De CURA Groep heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Onder deze omstandigheden worden onder andere verstaan de omstandigheid dat opdrachtnemers van De CURA Groep niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, brand, verlies of diefstal van te gebruiken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, ziekte of verhindering van docenten.
 • De CURA Groep is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

 

Artikel 8: (Persoons)gegevens.

 • In het kader van het gebruik en uitvoering van de Dienst zal de CURA Groep mogelijk (persoons)gegevens verwerken. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar opgegeven (persoons)gegevens.

 

Artikel 9: Intellectueel eigendom en auteursrechten.

 • Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op of verbonden zijn met de in het kader van het evenement/de bijeenkomst verstrekte informatie en/of (werk)materiaal rusten uitsluitend bij De CURA Groep of derden. De van De CURA Groep verkregen informatie en/of (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van Bezoeker. Het is Bezoeker niet toegestaan de verkregen informatie en/of (werk) materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbende(n).
 • De auteursrechten, die rusten op het beeld- en of geluidmateriaal in het kader van het (digitale) evenement/de bijeenkomst berusten bij De CURA Groep of derden. Op geen enkele wijze worden de intellectuele eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten overgedragen aan Bezoeker.
 • Bezoeker erkent de in eerste en tweede lid genoemde rechten en zal zich van iedere vorm van inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van € 500,- voor elke overtreding en elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van De CURA Groep om de werkelijk geleden schade te verhalen op deelnemer.

 

Artikel 10: Bijzondere bepalingen.

 • Het is Bezoeker niet toegestaan tijdens het betreffende evenement of de bijeenkomst reclame te maken/verspreiden (waaronder flyeren) van zijn/haar eigen onderneming of andere ondernemingen, die niet deelnemen aan het betreffende evenement/de bijeenkomst.
 • Voorts dient Bezoeker instructies op te volgen van medewerk(st)ers van de CURA Groep in het kader van het evenement/de bijeenkomst.
 • Het niet opvolgen van de bovengenoemde instructies kan leiden tot verwijdering van het evenement/de bijeenkomst.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid.

 • Hoewel het evenement/de bijeenkomst, of de in dat kader aangeboden informatie en/of (werk) materiaal, met de uiterste zorg is samengesteld, aanvaardt de CURA GRroep geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die (mede) gebaseerd zijn op de aangeboden informatie uit en/of (werk)materiaal van het evenement/ de bijeenkomst;
 • De CURA Groep is niet aansprakelijk voor bij Bezoeker ontstane indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie;
 • De CURA Groep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe schade tenzij de wederpartij kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de CURA Groep;
 • Voor zover de CURA Groep aansprakelijk mocht zijn voor enige directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt;
 • De CURA Groep is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de wederpartij op het evenement/de bijeenkomst;
 • De CURA Groep is op geen enkele wijze aansprakelijk voor letselschade en andere schade ontstaan als gevolg van het handelen of nalaten van anderen dan de CURA Groep of veroorzaakt door goederen of materialen van de locatiehouder of de cateraar. Voor genoemde schade is de CURA Groep alleen aansprakelijk indien haar opzet of grove nalatigheid valt te verwijten.

 

Artikel 12: Rechter.

 • Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of daarmee samenhangende overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter.
 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht.

 • Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

 

Deze Algemene voorwaarden evenementen/bijeenkomsten – bezoekers van de CURA Groep gelden met ingang van 01 janauri 2020.

Privacyverklaring

Contactgegevens
CURA Groep
Bocholtzerweg 14c
6369 TG Simpelveld
045 – 56 81 700

Gegevens die wij verwerken
De dochterondernemingen die onder de CURA Groep vallen zijn verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Welke gegevens verzamelt de CURA Groep?
• Voornaam, voorletters, achternaam
• Geboortedatum
• Naam van bedrijf, instelling, praktijk of school
• Werkadres: straat, nummer, postcode, plaats en functie
• Telefoonnummer
• Factuuradres (indien verschillend van bovenstaande gegevens)
• E-mailadres
• Registratie van certificaten en diploma’s
• Inschrijvingen en aanwezigheid bij trainingen
• Evaluaties
• Uw eigen toegevoegde opmerkingen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cura-trainingen.nl. Wij zullen deze informatie dan verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De CURA Groep verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Verzenden van onze digitale nieuwsbrief of om u uit te nodigen voor zakelijke evenementen of bijeenkomsten
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Het verstrekken van certificaten na de gevolgde training
• U registreren bij externe exameninstellingen voor het aanvragen van examens en diploma’s
• U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
• Om u een factuur te kunnen sturen

Geautomatiseerde besluitvorming
De CURA Groep neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de CURA Groep) tussen zit.

Gebruik software door de CURA Groep
De CURA Groep gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
• Sendgrid. E-mail serviceprovider, uitsluitend voor het verzenden van e-mailings met voornamelijk nieuws, achtergronden en uitnodigingen. Daarnaast worden transactionele e-mailings met dit pakket verstuurd.
• Exact Online. Als CRM-systeem voor het bijhouden van klantgegevens met als doelstelling: de relatie met onze klanten onderhouden en service verlenen. Daarnaast voor de financiële administratie, het maken van facturen, bepalen de resultaten en opmaken de balans en wettelijke verplichtingen t.b.v. de belastingdienst.
• Microsoft Office 365 en Microsoft Teams. Diverse toepassingen zoals Outlook, Word, Excel en PowerPoint t.b.v. de algehele bedrijfsvoering en het vervaardigen van cursusmateriaal.
• VIPER365. Voor het bijhouden van de cursistenadministratie, inclusief de registratie van certificaten en diploma’s.
• CURA Cursisten APP. Om toegang te geven tot alle persoonlijke gegevens uit Viper365 op de smartphone.
• Apps gekoppeld aan Exact Online. Voor onderhoud en het klantenportaal.
• Online Ontruimingsplan (OOP). e-mailadressen voor beheer van online ontruimingsplannen

Hoe lang bewaart de CURA Groep persoonsgegevens?
1. Gegevens van mensen die zich aangemeld hebben voor e-mail nieuwsbrieven:
Gegevens van personen die twee jaar lang geen e-mailings openen worden periodiek verwijderd. Zodra iemand zich afmeldt worden al zijn of haar gegevens verwijderd.

2. Gegevens van mensen die een voorstel of offerte hebben aangevraagd:
Offertes met de bijbehorende gegevens bewaren we vijf jaar. Zo kunnen we bedrijven en organisaties die later om dezelfde dienst vragen gemakkelijk helpen. Van terugkerende klanten bewaren we ook oudere offertes om de samenhang van de diensten te blijven zien.

3. Gegevens van klanten die een factuur ontvangen hebben: Om te voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt, bewaren we facturen en transactiegegevens zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
De CURA Groep deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De CURA Groep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt de CURA Groep uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Delen van informatie met certificeringsbedrijven
Onder de Certificeringsbedrijven vallen: Rode Kruis, Oranje Kruis, NIBHV. Hiermee worden de onderstaande gegevens gedeeld:
• Voornaam, voorletters, achternaam
• Geboortedatum
• Mailadres
• Registratie van certificaten en diploma’s

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De CURA Groep gebruikt functionele, analytische en tracking cookies om o.a. via Google Analytics te kunnen zien hoeveel webbezoekers we hebben en hoe die onze website gevonden hebben. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie over cookies leest u in onze cookie verklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen (recht op vergetelheid)
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de CURA Groep en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cura-trainingen.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De CURA Groep wilt u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De CURA Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u het idee dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik? Neem dan contact op via info@cura-trainingen.nl.

Functionaris gegevensbescherming: Danny Vaessens.
Laatste update: 19 augustus 2019.